Főoldal      Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

 
I. Szervezeti, személyzeti adatok
 
 
 
 
 
 
I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
 
 


 
 
 
 
 
I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
 
 
 
 
 
 
 
I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
 
 
 

II.3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről


II.3.1. Szociális ügyek


                                          II.3.1.1. Köztemetés


                                          II.3.1.2. Települési és Rendkívüli települési támogatás megállapítása


                                          II.3.1.3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


                              II.3.1.4. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása


                              II.3.1.5. Szünidei gyermekétkeztetés         II.3.2. Anyakönyvi ügyek


                              II.3.2.1. Anyakönyvi okirat kiállítása


                              II.3.2.2. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése


                              II.3.2.3. Hazai anyakönyvezési eljárás


                              II.3.2.4. Házassági név megváltoztatása


                              II.3.2.5. Házassági névviselési forma módosítása


                              II.3.2.6. Születési név megváltoztatása


                              II.3.2.7. Haláleset anyakönyvezése


                              II.3.2.8. Születés anyakönyvezése


                              II.3.2.9. Házasságkötési eljárás


                              II.3.2.10. Hagyatéki eljárás         II.3.3. Adóügyek


                              II.3.3.1. Adóhatósági igazolás


                              II.3.3.2. Adók módjára behajtandó köztartozások


                              II.3.3.3. Helyi iparűzési adó


                              II.3.3.4. Magánszemélyek kommunális adója


                              II.3.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója


                              II.3.3.6. Helyi jövedéki adó


                              II.3.3.7. Méltányossági eljárás


                              II.3.3.8. Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás


                              II.3.3.9. Adófizetés         II.3.4. Településüzemeltetési ügyek

                            

                              II.3.4.1. Közút nem közlekedési célú igénybevétele


                              II.3.4.2. Közös hulladékgyűjtő edény használata


                                                           

         II.3.5. Hatósági ügyek


                              II.3.5.1. Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása


                              II.3.5.2. Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása


                              II.3.5.3. Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése


                              II.3.5.4. Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei


                              II.3.5.5. Ipari telephellyel kapcsolatos eljárások


                              II.3.5.6. Közterület-foglalás


                                          II.3.5.6.1. Közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó szabályozás         II.3.6. Birtokvédelmi eljárás


         II.3.7. Talált dolgokkal kapcsolatos eljárás


         II.3.8. Földvásárlás és - bérlet kifüggesztés


II.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények


II.5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei


II.6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke


II.7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza


 

             II.7.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

         

         II.7.2. Az állampolgári közreműködés módja

         

                    II.7.2.1. Lakossági fórum, közmeghallgatás


         II.7.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai, helye, ideje, nyilvánossága, döntései


                              II.7.3.1. Eljárási szabályok


                             


                             


                              II.7.3.4. Képviselő-testület jegyzőkönyvei


                              II.7.3.5. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jegyzőkönyvei


                            

                              II.7.3.7. Szociális Bizottság jegyzőkönyvei


 

II.8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától


         II.8.1. Hatályos rendeletek téma szerint csoportosítva


         II.8.2. Előterjesztések

 

II.9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények


II.10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk


II.11. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve


         II.11.1. Közérdekű adatok szabályzat


         II.11.2. Igénybejelentő lap


         II.11.3. Adatvédelmi tájékoztató


II.12. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


         II.12.1. Népességi statisztika 2019


         II.12.2. Népességi statisztika 2020


II.13. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


         II.13.1. Statisztikai adatszolgáltatás 2019


         II.13.2. Statisztikai adatszolgáltatás 2020


II.14. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél


II.15. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista


         II.15.1. Különös közzétételi lista


         II.15.2. Egyedi közzétételi lista


II.16. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével


II.17. Koncepciók, programok, akciótervek
        


III. Gazdálkodási adatokIII.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója


      


        Költségvetés
        Zárszámadás
III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített


III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond


III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani


III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)


III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések


III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)


              III.8.1. Közbeszerzések


              III.8.2. Statisztikai összegzések


                 
              III.8.3. Közbeszerzési tervek