Főoldal      Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

 
I. Szervezeti, személyzeti adatok
 
 
 
 
 
 
I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
 
 
          I.6.1 Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltség

          I.6.2 Tépei Óvoda

          I.6.3 Felnőtt Fogyatékosok és Pszichiátriai Gondozottak Otthona
 
 
 
 
 
I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
 
 

II.3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről


II.3.1. Szociális ügyek


                              II.3.1.1. Köztemetés


                              II.3.1.2. Rendkívüli települési támogatás


                              II.3.1.3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


                              II.3.1.4. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása


                              II.3.1.5. Szünidei gyermekétkeztetés


                              II.3.1.6. Hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása


         II.3.2. Anyakönyvi ügyek


                              II.3.2.1. Anyakönyvi okirat kiállítása


                              II.3.2.2. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése


                              II.3.2.3. Hazai anyakönyvezési eljárás


                              II.3.2.4. Házassági név megváltoztatása


                              II.3.2.5. Házassági névviselési forma módosítása


                              II.3.2.6. Születési név megváltoztatása


                              II.3.2.7. Haláleset anyakönyvezése


                              II.3.2.8. Születés anyakönyvezése


                              II.3.2.9. Házasságkötési eljárás


                              II.3.2.10. Hagyatéki eljárás         II.3.3. Adóügyek


                              II.3.3.1. Adóhatósági igazolás


                              II.3.3.2. Adók módjára behajtandó köztartozások


                              II.3.3.3. Építményadó


                              II.3.3.4. Gépjárműadó


                              II.3.3.5. Helyi iparűzési adó


                              II.3.3.6. Talajterhelési díj


                              II.3.3.7. Magánszemélyek kommunális adója


                              II.3.3.8. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója


                              II.3.3.9. Helyi jövedéki adó


                              II.3.3.10. Méltányossági eljárás


                              II.3.3.11. Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás


                              II.3.3.12. Adófizetés         II.3.4. Településüzemeltetési ügyek

                            

                              II.3.4.1. Közút nem közlekedési célú igénybevétele


                              II.3.4.2. Közös hulladékgyűjtő edény használata


                                                           

         II.3.5. Hatósági ügyek


                              II.3.5.1. Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása


                              II.3.5.2. Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása


                              II.3.5.3. Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése


                              II.3.5.4. Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei


                              II.3.5.5. Ipari telephellyel kapcsolatos eljárások


                              II.3.5.6. Közterület-foglalás


                                          II.3.5.6.1. Közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó szabályozás         II.3.6. Birtokvédelmi eljárás


         II.3.7. Talált dolgokkal kapcsolatos eljárás


         II.3.8. Földvásárlás és - bérlet kifüggesztés